La investigación sobre los manuales de catalán como lengua adicional: de la didáctica de la lengua a la didáctica de la cultura

Autores/as

  • Josep Vidal Arráez Université Toulouse - Jean Jaurès
  • Llorenç Comajoan-Colomé Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya

DOI:

https://doi.org/10.18485/beoiber.2022.6.1.6

Resumen

Este artículo repasa la investigación sobre los libros de texto en la enseñanza de lenguas adicionales a personas adultas y se centra en el caso del catalán como lengua adicional. A partir de un repaso de la investigación centrada en libros de texto, se presentan los resultados de una búsqueda sistemática de estudios de libros de texto de catalán como lengua adicional entre 1990 y 2021. En total, se obtuvieron 27 resultados de investigaciones, que se clasificaron en tres tipos según si ponían su foco en la didáctica de la lengua, en la didáctica de la cultura o en el análisis crítico del discurso de los libros de texto. El hecho de que haya más investigaciones de la didáctica de la cultura y en el análisis crítico del discurso que en didáctica de la lengua se relaciona con el desarrollo de la disciplina de la didáctica de la lengua catalana para aprendices adultos y con aspectos que vinculan la investigación y la práctica en la enseñanza-aprendizaje de lenguas.

Citas

ACTFL. World readiness standards for learning languages. Alexandria: ACTFL, 2021. Web. 28 Dic. 2021.

ACTFL. ACTFL proficiency guidelines 2012. Alexandria: ACTFL, 2012. Web. 28 Dic. 2021.

Achugar, Eleonora, y Carlos Lomas (Coords). Del llibre de text als entorns multimèdia. Monográfico de la revista Articles de didàctica de la llengua i la literatura 77. Barcelona: Graó, 2018. Imprès

Atkinson, David, y Máiréad Moriarty. «There’s no excuse. Speak Catalan!’- the marketing of language acquisition to mobility students.» International Journal of Applied Linguistics 22.2 (2012): 189-204. Print.

Bach, Carme, et al. «Ensenyament i recerca al voltant de la llengua i cultura catalanes: presentació de la revista Resercle.» Resercle. Revista de la Societat d’Ensenyament i Recerca del català com a llengua estrangera 1 (2020): 4-7. Web. 4 Ene. 2022.

Bastons, Núria. «Manuals i ensenyament del català: algunes reflexions.» Zeitschrift für Katalanistik 28 (2015): 307–322. Web. 4 Ene. 2022.

Bori, Pau. «Local and International Cultures in Catalan as a Second Language Textbooks.» Journal of Foreign Language Teaching and Applied Linguistics 1 (2014a): 207-218. Web. 4 Jan. 2022.

—. «Les cultures estrangeres als llibres de text de català per a no catalanoparlants adults». Actes del IV Simposi Internacional sobre l’ensenyament del català. N. Camps et al. (coords.) Vic: Universitat de Vic, 2014b. 214-222. Web. 4 Ene. 2022.

—. «Anàlisi crítica de llibres de text de català per a no catalanoparlants adults en temps de neoliberalisme.» Tesis doctoral. Universitat Pompeu Fabra, 2015. Web. 4 Ene. 2022.

—. «Evolució dels llibres de text de català per a no catalanoparlants adults des d’una perspectiva socioeconòmica.» Identidad, movilidad y perspectivas de los estudios de lengua, literatura y cultura. Dickov, Vesna (ed.). Belgrad: Univerzitet u Beogradu, 2017. 263-282. Web. 4 Ene. 2022.

—. Language Textbooks in the era of Neoliberalism. London: Routledge, 2018a. Print.

—. «Tourism Discourse in Language Textbooks: A Critical Approach.» Komunikacija i Kultura Online 9 (9) (2018b): 1–21. Web. 4 Ene. 2022.

—. «Neoliberalisme en els llibres de text de català per a no catalanoparlants adults.» Treballs de Sociolingüística Catalana 29 (2019): 105-118. Web. 4 Ene. 2022.

Bori, Pau, y Jelena Petanović. «The Issue of Housing in Second Language Education: Creating a Neoliberal Fairytale.» Rethinking Alternatives to Neoliberal Education. Proceedings of the 7th International Conference on Critical Education. Panagiota Gounari et al. (eds.) Athens: University of Athens, 2019. 18–34. Web. 4 Jan. 2022.

—. «The reprentation of immigrant characters in Catalan as a second language textbooks: a critical discourse analysis perspective.» Lengua y migración 9.2 (2017): 61-75. Web. 4 Jan. 2022.

—. «Constructing the entrepreneurial-self: How Catalan textbooks present the neoliberal worker to their students.» Journal for Critical Education Policy Studies (JCEPS) 14.3 (2016): 154-174. Print.

Bori, Pau, y Daniel Cassany. «Critical Discourse Analysis of Catalan as a Second Language Textbooks.» Actes du IVe Congrès Linguistique appliquée aujourd’hui – les défis des temps modernes, organisé du 12 au 14 octobre 2012 à Belgrade. Beograd: Društvo za primenjenu lingvistiku Srbije, 2015. 169-178. Web. 4 Jan. 2022.

—. «La cultura catalana als llibres de text de català com a llengua estrangera. Una primera aproximació.» Actes del Setzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, Salamanca, 2012. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2014a. 109-120. Web. 4 Ene. 2022.

—. «Análisis crítico de diálogos en libros de texto de catalán como lengua extranjera.» Estudios Hispánicos en el siglo XXI. Ana Kuzmanović et al. (eds.) Beograd: Univerzitet u Beogradu, 2014b. 401-417. Impreso.

Comajoan-Colomé, Llorenç. «La recerca en aprenentatge de llengües i les percepcions sobre les pràctiques didàctiques a l’aula: el cas de l’ensenyament dels passats en català com a llengua addicional.» CLIL Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education 4 (2021): 7-20. Web. 4 Ene. 2022.

Comajoan-Colomé, Llorenç. «L’ensenyament-aprenentatge de les formes i usos del passat en català com a segona llengua: anada i tornada entre teoria i pràctica.» Revista d’Estudis Catalans/Zeitschrift für Katalanistik 28 (2015): 261-281. Web. 4 Ene. 2022.

Consejo de Europa. Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación. Madrid: Ministerio de Educación Cultura y Deporte, 2002. Web. 4 Ene. 2022.

Consorci per a la Normalització Lingüística. Memòria 2019. Barcelona: Consorci per a la Normalització Lingüística, 2019. Web. 4 Ene. 2022.

Crespí, Isabel, y Ares Llop. «Les nocions de temps i aspecte en els llibres de secundària: anàlisi i propostes.» Bellaterra Journal of Teaching & Learning Language & Literature 14 (2021): 1-27. Web. 4 Ene. 2022

Cubillos, Jorge. «Spanish textbooks in the US: enduring traditions and emerging trends.» Journal of Spanish Language Teaching 1 (2014): 205-225. Web. 4 Ene. 2022.

Cuenca, Maria Josep, y Júlia Todolí. «Actituds i components culturals en l’adquisició i l’ensenyament de llengües.» Las lenguas en la Europa Comunitaria: La enseñanza de segundas lenguas y/o de lenguas extranjeras. Mercè Pujol y Fermín Sierra (eds.). Amsterdam: Rodopi, 1996. 179-200. Imprès.

De Pablos-Ortega, Carlos. «Análisis y diseño de materiales didácticos.» The Routledge handbook of Spanish language teaching. Eds. Javier Muñoz-Basols, Elisa Gironzetti y Manel Lacorte. Oxford: Routledge, 2019. 80-93. Impreso.

Fernández López, M. del Carmen. «Principios y criterios para el anàlisis de materiales didácticos.» Vademécum para la formación de professores. Eds. Jesús Sánchez e Isabel Santos. Madrid: SGEL, 2004. 715-734. Impreso.

Ferrer, Montserrat. «La funció del llibre de text a la clase de llengua.» Articles de didáctica de la llengua i la literatura 66 (2015): 51-59. Web. 4 Ene. 2022.

Franquesa, Ester. «La Llengua catalana més enllà del seu àmbit natural d’ús: Activitats de l’Àrea de Llengua de l’Institut Ramon Llull (2002-2004).» Estudis Romànics 27 (2005): 277-287. Web. 4 Ene. 2022.

Fusté, Roger. «Premiers pas, premiers actes, et beaucoup de questions.» Débuter en langues. Pratiques de classe et repères pour enseigner. Lyon: Chronique sociale, 2016a. 11-21. Imprimé.

—. «Retrats literaris.» Débuter en langues. Pratiques de classe et repères pour enseigner 2. Lyon: Chronique sociale, 2016b. 93-113. Imprimé.

Hinkel, Eli. Culture in second language teaching and learning. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. Print.

Instituto Cervantes. Plan curricular del Instituto Cervantes. Madrid: Instituto Cervantes, 2013. Impreso.

Institut Ramon Llull. Memòria 2020. Web. 4 Ene. 2022.

Jiménez-Ramírez, Jorge. «Cultura e interculturalidad.» The Routledge handbook of Spanish language teaching. Eds. Javier Muñoz-Basols, Elisa Gironzetti y Manel Lacorte. Oxford: Routledge, 2019. 243-257. Impreso.

Lacueva, Maria. Didàctica universitària dels estudis culturals. Pràctiques i tendències en la Catalanística i la Hispanística. Saarbrücken: Saarland University Press, 2017. Imprès.

Lacueva, Maria, y Anna Subarroca. «Cultura y sociedad para estudiantes universitarios de CLE: rasgos específicos, prácticas y propuestas.» Estudios de Lingüística Aplicada 1, Eds. Josep Ballester, Francesca Romero y Noèlia Ibarra. València: Editorial Universitat Politècnica de València, 2016. 83-95. Web. 4 Ene. 2022.

Manuel-Oronich, Ruben et al. «Motivations to learn Catalan outside the Catalan-speaking community: factors and affecting variables.» International Journal of Multilingualism. London: Routledge, 2021. 1-16. Print.

Marqués, Josep, y Josep Vidal. «La cançó improvisada: una eina per fomentar la interculturalitat.» Teixir Xarxa, fer camí. Eloi Bellés et al. (Eds). Puctum: Lleida, 2022. 77-91. Imprès.

Martí Climent, Alícia. «El tratamiento integrado de lenguas en la gramática: una aproximación a la terminología básica en los libros de texto de secundaria.» Revista de Gramática Orientada a las Competencias 2 (2020): 89-116. Web. 4 Ene. 2022.

Martín Peris, Ernesto, y Jorge H. Cubillos. «Publishing.» The Routledge handbook of hispànic applied linguistics. Ed. Manel Lacorte. Oxford: Routledge, 2014. 388-405. Print.

Mas, Marta, et al. Digui, digui. Curs de català per a no-catalanoparlants adults. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1984. Imprès.

Ramírez, Arnulfo, y Joan Kelly Hall. «Language and Culture in Secondary Level Spanish Textbooks.» Modern Language Journal 74(1) (1999): 48-65. Web. 4 Jan. 2022.

Ribas, Teresa (coord.). Libros de texto y enseñanza de la gramática. Barcelona: Graó, 2010. Impreso.

Rius, Maria Immaculada. «L’ensenyament de les llengües modernes entre 1876 i 1939.» Educació i Història: Revista d’Història de l’Educació 12 (2008): 93-126. Imprès.

Rosàs, Mar, y Marta Puxant. «El disseny i la implementació d’un programa de llengua catalana que integra llengua i cultura a les universitats de Harvard i de Chicago.» Llengua i ús: revista tècnica de política lingüística 55 (2014): 39-50. Web. 4 Ene. 2022.

Tomlinson, Brian. «Is materials development progressing?» Language Teaching Research Quarterly 15 (2020): 1-20. Web. 4 Ene. 2022.

Tomlinson, Brian, y Hitomi Masuhara. The complete guide to the theory and practice of materials development for language learning. Oxford: Wiley, 2018. Print.

Tudela-Isanta, Anna et al. «Característiques de l’alumnat de català L2 fora del domini lingüístic.» Treballs de Sociolingüística Catalana 30 (2020): 39-55. Web. 4 Ene. 2022.

Vidal, Josep. «La représentation de la culture dans la didactique des langues étrangères: les cas du catalan en France.» Tesis doctoral. Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, 2021. Web. 4 Ene. 2022.

—.«Ipséité et altérité dans le concept de “culture catalane”.» La présence catalane à l’étranger. Fabrice Corrons et Michel Martínez (eds.). Canet: Trabucaire, 2020. 69-83. Imprimé.

—. «La cultura en els manuals de CLES.» Revue d’Études Catalanes 4 (2018a): 100-109. Web. 4 Ene. 2022.

—. «La “culture catalane” dans les manuels d’enseignement de Catalan Langue Étrangère et Seconde.» Lengas 83 (2018b). Web. 4 Ene. 2022.

Vidal, Josep et al. «La représentation de la culture catalane dans l’enseignement supérieur en France.» Revue des Langues Néo-Latines 401 (2022): 9-26. Imprimé.

Vilagrasa, Albert. «Anàlisi de l’enfocament didàctic dels materials de català per a un nivell avançat: com el valoren professorat i alumnat?» Memòria de llicència d’estudis. Departament d’Educació, Generalitat de Catalunya, 2009. Web. 4 Ene. 2022.

Descargas

Publicado

2022-06-30

Cómo citar

Vidal Arráez, J., y L. Comajoan-Colomé. «La investigación Sobre Los Manuales De catalán Como Lengua Adicional: De La didáctica De La Lengua a La didáctica De La Cultura». BEOIBERÍSTICA - Revista De Estudios Ibéricos, Latinoamericanos Y Comparativos (ISSN: 2560-4163 Online), vol. 6, n.º 1, junio de 2022, pp. 97-114, doi:10.18485/beoiber.2022.6.1.6.

Número

Sección

DIDÁCTICA